Pandolfi, Giorgia, stagista c/o Topcon Positioning Italy